is toegevoegd aan je favorieten.

De Minang Kabausche nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nagari Goegoea4, Loebak Limopoeloeh.

I. Tandjocang, oerang

nan IX. 1 Koto

8 Tandjoeang

5 Si Koembaog 7 Dalimo

9 Pajo Bada

II. Béndarig, IV ninie\ 1 Malajoe

3 BéDdang

III. Tjaniago, IV kampoearig.

1 Bodi 3 Goetji

5 Tjapoea4 Napa

2 Piliang

4 Si Maboea 6 Si Pisang 8 Paga Tjantjang

2 Mandahilieng 4 Kampai

2 TjaDiago 4 Si (Soe)iraf è*

6 Singkoeang

IV Koeti Anjie, oerang nan V kampoeang.

Nagari Piobaog, loebak Limopoeloeh I. Sambilan als soekoe Tandjoeang te Goegoea4

II Malajoe, IV Diniê4 a]s scekoe Béndang te Goegoea4

III. Patapang, IVninie4 1 Djamba4

3 Koeti Anjie

IV Tjaniago,

VII ninië4 1 Bodi

3 Goetji

5 Tjapcea4 Napa 7 Loeboea4 Batang.

AanteekeniDgen.

2 Patapang 4 Salo

2 Tjaniago 4 Si Magè* 6 Singkoeang

a. elke soekoe heeft weer haar panghoeloe kaiiwtpè? soekoe, en bestaat uit karnpoeng's, elk met een panghoeloe kampoeng; onder hen weer de kapalo parod?% de toengkè4 van de panghoeloe kampoeng geheeten, ziek zeiven noemende: panghoeloe andiko; deze laafcstcn hebben echter geen meezeggeDsrecht in het bestuur der nagari;

b. elke Dagari heeft haar poetjoeas buiten, de panghoeloa kaampè4 soekoe staande; indien hij op adatfee&tem