is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgave van een cijfer, onder welke categorie de geobserveerde storingen gedurende een bepaalde bedrijfs-periode behoorden.

Deze schatting ging zoo gemakkelijk, dat de telegrafist tenslotte fijnere schattingen deed, welke hij door breuken aangaf.

De categorieën waren:

0. geen storingen (kwam nooit voor);

1. lichte storingen, welke bij een aankomend geluid van de vergelijkings-geluidsterkte van 100 parallel-Ohm niet zouden hinderen;

2. middelmatige storingen, welke, hoewel hinderlijk, bij die vergelijkings-geluidsterkte, met eenige moeite en eventueele herhalingen, een goede correspondentie toch nog zouden toelaten;

3. sterke storingen, welke bij de vergelijkings-geluidsterkte met veel moeite en eventueel veel herhalingen, toch nog correspondentie zouden toelaten;

4. hevige storingen, waarbij, bij de vergelijkings-geluidsterkte, correspondentie niet meer mogelijk zoude zijn;

5. buitengewone storingen of onweders, waarbij zelfs bij een zeer krachtig geluid, correspondentie niet meer mogelijk zoude zijn, of waarbij het luchtnet geaard moet worden.

Indien luchtstoringen van deze laatste categorie optreden, is draadlooze correspondentie natuurlijk uitgesloten.

Gelukkig trad dit geval niet zeer veelvuldig op.

Behalve dat de telegrafist de storingen in deze appreciatieschaal indeelde, trachtte hij, zooals reeds te voren is gemeld, nog zulke, hem frappeerende, bijzondere kenmerken der storingen aan te teekenen, welke tot indeeling in afzonderlijke categorieën zouden kunnen leiden, al naar den verschillenden oorsprong der storingen.

Tevens werden de storingen van tijd tot tijd geregistreerd op een recorder-toestel op het draadlooze station te Landangan. Over dit alles meer in Hoofdstuk V.