is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minstens vier maal sterker kan krommen, dan de ronding van de aarde bedraagt. Waar zal blijken, dat deze kromming eigenlijk geleidelijke breking is, daar zal een lange golf dus nog veel gemakkelijker zich om de aarde heen kunnen breken. Hiermede is dus het bewijs geleverd, waarnaar men lang zocht, n.1. dat daags golven de buiging der aard-oppervlakte kunnen volgen.

s-Nachts was de kromming, zooals uit de proeven bleek, met mogelijk; of alsdan in het geheel geen kromming mogelijk was, is niet aangetoond. De graad van mogelijke kromming s-nachts kan echter bij voorkomend geval daardoor worden vastgesteld, dat het drijvende station zich in de verbindingsrichting verder van de stoornis verwijdert, waardoor in bovenstaande formule p of q grooter wordt. Wij vinden dan, dat op een bepaalden afstand de verbinding begint en uit die waarde is de minimum waarde van R 's-nachts te bepalen; als bewezen is derhalve te beschouwen, dat s-nachts een ruimtestraal niet merkbaar gebogen verloopt, d. ï. eene grootere kromtestraal bezit dan de op vorige bladzijde becijferde.

Nu is het anderzijds van belang te bepalen, welke de maximale kromming is (minimum R.) welke daags mogelijk bleek en nu vinden we de gegevens daartoe in het rapport van de proeven tusschen H. M. Wilhelmina en de toenmalige proefstations te Weltevreden en Cheribon, waarnaar op de eerste bladzijde van dit werkje is verwezen.

Het bleek toen nog juist mogelijk, om dwars over den Pangrango (3,022 K.M. hoog) heen, op 1 72 K.M. afstand met Weltevreden te werken, waarbij deze berg op 60 K.M. van Weltevreden was gelegen. Hieruit blijkt dat voor

D 60 X 1 12 ,

5 1 120 K.M. voor de gebruikte 600 meter-

golf de grens was bereikt (de afstand is hier niet de begrenzende