is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in eigenslingering kunnen aanstooten, waardoor de bewegingen als storende geluiden kunnen waarneembaar worden.

De storing van het aard-electrische veld nu, kan door zeer verschillende oorzaken inderdaad gedacht worden te ontstaan. Een onweder b.v. moet zich over eenigen afstand op deze wijze voelbaar maken, zooals inderdaad geschiedt. Verder kan elk ionenbombardement zulks veroorzaken. Dieckmann gaat zelfs zoo ver, de werking van den zender op den ontvanger te verklaren door periodieke storing van het aardelectrische veld. Zeker is dat, indien zijne verklaring afdoende is, een geaarde beschermkooi, om de antenne aangebracht, die het aardveld boven de antenne opheft, alle dergelijke Iuchtstoringen van de antenne verwijderd moet houden.

Dieckmann heeft dit beproefd en meent opheffing der Iuchtstoringen verkregen te hebben, mits het beschermnet, door toevoeging van weerstand, apenodisch is gemaakt en de vorm zóó kan worden gekozen, dat de aankomende ontvangteekens niet worden verzwakt. ^X^erd de voorzorg niet genomen, om den weerstand toe te voegen, dan werden de Iuchtstoringen, vermoedelijk door inductie van de alsdan trillende beschermkooi op de antenne, wederom hoorbaar.

Eene dergelijke kooiwerking zou op onze stations de groote antenne en de toren ook op het kleine luchtnet

moeten uitoefenen.

Al zijn deze luchtnetdeelen, behalve de toren te Ambon, niet rechtstreeks geaard, voor statische velden heeft elke isolatie bijna voldoende aardafleiding. Van de beschermende werking is echter niets bemerkt, tenzij men als zoodanig moet aanzien het geringere gemiddelde der Iuchtstoringen te Ambon (fig. 16) ten gevolge van de toren-aarding.

Waar nu Eccles er op gewezen heeft, dat de bron van de storingen onweders zouden kunnen wezen, d. w. z. dat ze zouden ontstaan door bliksemontlading en dus van oscilleerende natuur, evenals de, voor de berichtenwissehngen