is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgenstoringen betrekkelijk lager worden, waardoor het symbool wordt. Een marcant voorbeeld hiervoor is

b.v. de lijn voor Januari.

Een blik op fig. 16 deed duidelijk zien, dat deze vorm, voor Koepang en Sitoebondo althans, de normale vorm is voor den Westmoesson, terwijl de hier boven bedoelde —- symbool de kenteringen karakteriseert. Ambon, dat, zooals reeds voren is aangestipt, eenige afwijkingen vertoont t.o.v. de beide andere stations, vermoedelijk als gevolg van de geografische ligging, heeft midden in den Westmoesson, als wanneer de middag-zonshoogte reeds weer tot ca. 70 is verminderd, in tegenstelling met die op de andere stations, een minimum van luchtstoringen, waarbij het dagsymbool van op —— zakt, terwijl midden in de kentering

tusschen Oost- en Westmoesson de luchtstoringen zich plotseling verheffen, waarbij het kenteringsymbool — ook stijgt tot x-"-\

Afgezien van de maand October voor Ambon, die eene uitzondering vormt, die wellicht op eene observatiefout of

te weinig waarden wijst, is het verband tusschen zonshoogte

en dagelijksch verloop nogal overtuigend en wel ontstaat:

Het Oostmoessonverloop (symbool —) voor zonshoogten tot ca. 70°, het kenteringverloop (symbool — voor zonshoogten tusschen ca. 70-80°, het Westmoessonverloop (symbool ) voor zonshoogten boven 80°.

Waar ook de dagkrommen slechts dan voor diverse stations analoog verloopen, indien als tijdmaatstaf der stations genomen wordt Ware plaatselijke tijd, is het directe verband van het dagverloop met de zon duidelijk en waar dit verband op analoge wijze verloopt als voor het aardmagnetisme, waarvan wordt aangenomen, dat de invloed van de zon op de hoogere luchtlagen de oorzaak moet zijn, is er eene bemoedigende aanwijzing, dat niet alleen het verschil in dag- en nacht-storingen, doch ook deze dage-