is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijksche gang wijzen op den electrischen toestand der hoogere luchtlagen als bron, evenals zulks voor de verandering van het aardmagnetisme wordt aangenomen.

Waar in de gematigde streken van midden-Europa de zonshoogte nooit boven 70° stijgt, is aldaar het dagverloop symbolisch door w voorgesteld, vermoedelijk het heerschende dus eenvoudig een gelijkmatig dagverloop, overgaande in een krachtig nachtverloop met weinig verheffing (hoogstens gedurende de zomermaanden) van de middag-luchtstoringen.

De slechte middagen, zooals in Indië bekend, met luchtstoringen, die in sterkte de nachtstoringen naderen, zijn in Europa (afgezien van die verwekt door onweders) dan ook, zooverre mij bekend, niet waargenomen.

Juist deze middagstoringen veroorzaken echter een kenmerkend verschil tusschen Europa en de tropen en maken met de sterkere absorptie-dalen de toepassing der draadlooze telegrafie zoo buitengewoon lastig in de tropische gewesten.

Behalve nu het algemeen dagelijksch verloop der luchtstoringen op de diverse stations, uitgedrukt door de voorbedoelde drie symbolische figuren, zijn nog enkele merkwaardige punten aan te wijzen.

Alle dagverloopen toch zijn af te leiden uit dat in Augustus. We zien daar een bijna symmetrisch verloop van den middag t.o.v. den morgen.

Dit typeerend verloop is als volgt (fig. 17):

Bij zonsopgang zijn de luchtstonngen bereids verzwakt t.o.v. de nachtstoringen, bereiken echter een minimum eenigen tijd (Vs a 1 uur) na zonsopgang, zwellen weer aan, tot ca. twee uur na zonsopgang een maximum is bereikt, nemen dan geleidelijk af tot den middag, klimmen dan symmetrisch tot 3 uur voor zonsondergang, nemen weer af om daarna tot de nachtluchtstoringen te klimmen.

De zon heeft dus bij stijgende hoogte vermindering van