is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

Waar thans de inkomstenbelasting ruim 5 jaar in werking is en na in dien tijd niet minder dan 8 keer te zijn gewijzigd zoowel op meer ondergeschikte punten als in hare beginselen, leek mij het tijdstip gekomen om een practisch handboek voor de toepassing dezer ordonnantie het licht te doen zien.

Een handboek zoowel voor den ambtenaar of ambtelijke commissie die geroepen is deze ordonnantie toe te passen, als voor den belastingplichtige die met in achtneming der voorschriften dezer ordonnantie zijne aangifte heeft in te dienen.

Voor zoover dit physieke personen geldt is zulks in den regel al zeer eenvoudig, hetgeen echter niet gezegd kan worden van Naamlooze Vennootschappen en andere rechtspersonen. Bij het samenstellen van dit handboek heb ik dan ook meer speciaal op deze het oog gehad.

Om mijn doel—het leveren van een practischen en betrouwbaren leiddraad voor hen die met deze belastingordonnantie in aanraking komen—niet voorbij te streven, heb ik mij niet alleen meenen te moeten onthouden van critiek en van niet direct ter zake afdoende beschouwingen, maar heb daarenboven zooveel mogelijk textueel overgenomen de beschouwingen en voorbeelden uit de offïcieele toelichting op de inkomstenbelasting, in 1908 nog voor de invoering dezer ordonnantie bewerkt bij het Departement van Financiën, uit de Memorie van Toelichting en uit andere officieele bescheiden. Hierop zij de speciale aandacht gevestigd aangezien ik in den ,