is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoomede de eventueel door de vennootschap, maatschappij, vereeniging of stichting uit anderen hoofde nog verschuldigde inkomstenbelasting, is voldaan.

Minderjarigen, onder curateele gestelden, krankzinnigen en afwezigen als bedoeld in artikel 23 zijn hiertoe niet verplicht,

De aangifte voor in Nederlandsch-Indië gevestigde naamlooze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandeelen, onderlinge verzekeringmaatschappijen en een bedrijf of beroep uitoefenende vereenigingen en stichtingen geschiedt door de behoorende vennooten of de bestuurders.

173. Artikel 29 aldus gewijzigd door Stbl. 1909 No 498 en Stbl. 1910 No. 371.

174. ingevolge de aangiften. De ordonnantie huldigd dus het beginsel van aanslag op eigen aangifte. Maar de met den aanslag belaste autoriteiten zijn niet aan de aangifte gebonden, (artikel 42).

De 2de alinea bevat de verplichting tot aangifte. Tot het doen van aangifte zijn verplicht, zoowel zij die uit eigen hoofde als zij die voor anderen belastingplichtige zijn.

Alleen wordt in de 3de alinea eene uitzondering gemaakt voor personen, van wie men redelijker wijze de voldoening daaraan niet kan vorderen, en voor wie wel in den regel, maar niet altijd een ander tot aangifte verplicht is.

Ingeval van liquidatie van de in artikel lb en c bedoelde lichamen behoort de aangifte te geschieden door de met de vereffening belaste personen of hunne vertegenwoordigers in Indië.

De vierde alinea houdt rekening met de omstandigheid, dat de hier te lande gevestigde rechtspersonen, bedoeld in artikel lb zeiven als belastingplichtigen worden aangemerkt (zie No. 69). Voor het doen van aangifte zijn hier aangewezen de beheerende vennooten of bestuurders.

Is iemand en persoonlijk en voor anderen belastingplichtig, dan zal hij in die verschillende qualiteiten aangiften hebben te doen.

175. Tot het doen van aangifte zijn gehouden. Uit het hierbij bepaalde volgt dat de hier te lande wonende beheerder eener Chineesche kongsie aangifte moet doen voor de uitkeering aan eventueele buiten Indië wonende vennooten in die kongsie. Om aan de hieruit voortspruitende moeilijkheden te gemoet te komen