is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

I. Welke is:

a. de benaming der in liquidatie verkeerende vennootschap of maatschappij, waarvoor Gij deze aangifte doet?

b. de plaats waar zij gezeteld is en indien buiten Nederlandsch-Indië, de plaats waar haar vertegenwoordiger of hoofdvertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië laatstelijk was gevestigd.

c. het tijdstip waarop zij ontbonden is.

Werd of werden haar bedrijf of bedrijven uitsluitend of ten deele in Nederlandsch-Indië^uitgeoefend ?

II. Welke zijn de namen, voornamen en woonplaatsen van de met de vereffening belaste personen en indien buiten Nederlandsch-Indië gevestigd van hun vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië ?

(Wanneer eene naamlooze vennootschap of een ander lichaam met de vereffening is belast, of vertegenwoordiger is in Nederlandsch-Indië van den vereffenaar moet de benaming en de zetel van die vennootschap of dat lichaam worden opgegeven).

III. Zoo de storting van het maatschappelijk kapitaal in geld heeft plaats gehad:

Hoe groot is het bedrag van de op aandeelen of bewijzen van deelgerechtigdheid in de winsten der vennootschap of maatschappij effectief gedane en niet terug betaalde stortingen — de verhooging bedoeld bij artikel 17, ten le, daaronder niet begrepen —?

Zoo de storting niet in geld, maar door inbreng van goederen of rechten heeft plaats gegrepen:

Hoeveel bedroeg dan de verkoop- |