is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage C. No. 22.

RONDSCHRIJVEN.

Departement BATAVIA, den 13 December 1912.

van

FINANCIËN.

No. 41542.

UHEdG *

Een dezer dagen zullen 1 voor de behoefte van het belastingjaar

UEdG: 6J

1913 overeenkomstig de door U ingediende aanvragen de noodige aangiftebiljetten (met uitzondering van model E) voor de inkomstenbelasting worden toegezonden.

UHEdG *

In verband met de — bekende, aanhangig zijnde principiëele

UEdG:

wijziging van de artikelen 17 en 20 der ordonnantie regelende de heffing van vorenbedoelde belasting, zullen echter de aangiftebiljetten Letters B, C, F en H op eenige punten wijziging behoeven, terwijl het aangiftebiljet E eene algeheele wijziging zal moeten ondergaan. Met het oog hierop zal de toezending van dit laatste model aangiftebiljet eerst later kunnen plaats vinden.

Ter voorkoming echter voor zooveel mogelijk van vertraging in de vaststelling der aanslagen in meergenoemde belasting voor het jaar 1913, heb ik gemeend de aangiftebiljetten Letters B, C, F en H reeds thans ongewijzigd aan Uw adres te moeten doen toezenden op dat al dadelijk met de beschrijving van die biljetten een aanvang kan worden gemaakt, zullende de noodige wijzigingen in de bij de verschillende aangiften behoorende uittreksels uit de betrekkelijke ordonnantie, zoomede in de aangiften zeiven, bij nader aan U toe te zenden bulletins ter kennis van belastingplichtigen kunnen worden gebracht.

Vermits bedoelde bulletins eerst in den loop van de maand Januari 1913 zullen kunnen verschijnen en het in de bedoeling ligt een exemplaar van die bulletins bij de uit te reiken aangiftebiljetten te doen voegen, heb

., , UHEdG: . , . . . ,

ik de eer — — 'e verzoeken met de uitreiking van de onderwerpelijke UEdCi:

aangiftebiljetten Letters B, D, F en H te willen verwijlen tot na ontvangst van die bulletins.

Voor de onverwijlde toezending van de aangiftebiljetten model E zal, na vaststelling van het gewijzigd model, dezerzijds het noodige worden verricht.

AAN

de Hoofden van Gewestelijk Bestuur en de Assistent Residenten van Ban da en Gorontalo.