is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aangifte wordt in het register No. 54 (zie blz. 261 van liet Modellenboek) ingeschreven, het volgnummer der inschrijving op beide exemplaren aangeteekend en één daarvan na invulling der dagteekening en onderteekening aan den stoker teruggegeven '). Dit exemplaar moet gedurende den daarop vermelden duur van stoken in de stokerij aanwezig zijn en op eerste aanzegging van de ambtenaren kunnen worden vertoond 2).

De stoker mag van de eenmaal ingediende aangifte van werkzaamheden niet afwijken dan na indiening van eene nieuwe aangifte. Blijkt de gestelde termijn van 24 uren, gedurende welken de oorspronkelijke aangifte nog na de inlevering der nieuwe aangifte blijft gelden, te lang te zijn, dan is de Eerstaanwezende ambtenaar bevoegd dien termijn te bekorten. De bepaling, dat verhooging in de nieuwe aangifte van de te verkrijgen hoeveelheden gedistilleerd, mits met goedvinden van den Eerstaanwezenden ambtenaar, door den stoker kan worden bedongen, spruit voort uit den wensch om eerlijke stokers, die zoo goed mogelijk willen aangeven, in dit streven te steunen. In bijzondere gevallen, na machtiging van den Eerstaanwezenden ambtenaar, kan verlaging van de te verkrijgen hoeveelheden gedistilleerd in eene nieuwe aangifte worden opgenomen, ten einde een eerlijk stoker, die van eene bepaalde hoeveelheid beslag minder gedistilleerd kreeg dan hij verwacht had, voor overschrijding van de boetevrije speling voor ondermaat te behoeden 3).

Van storingen in de werkzaamheden gedurende het tijdvak eener loopende aangifte, welke storingen van invloed zijn op de volgens de aangifte te vervaardigen hoeveelheid gedistilleerd, moet, onder opgaaf van redenen, aan de ambtenaren kennis worden gegeven. Dit moet ook geschieden ingeval van lekkages en defecten van tijdelijken aard 4).

Bij het ontvangen van het bericht dat in eene stokerij een ongemak aan een of meer der werktuigen is ontstaan, moet zich onmiddellijk een ambtenaar daarheen begeven om den staat van zaken op te nemen. Hij geeft daarvan een kort verslag op het in de stokerij aanwezige exemplaar-van de aangifte tot stoken en stelt daarop, zoonoodig, nog eene aanteekening of hetverkre-

1) § 2t I. G.

2) art 20 al. 5. O. G.

3) art. 21 O. G.

4) art. 22 „ „