is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om tegen te lage aangiften van de zijde der stokers te kunnen optreden en derhalve het indienen van de controle bemoeilijkende aangiften tot stoken tegen te gaan, kunnen, op voorstel van den Eerstaanwezenden ambtenaar, door den Directeur van Financiën bepaalde stokerijen onder verscherpt toezicht worden gesteld ').

Behalve de voor de gewone stokerijen vastgestelde voorschriften gelden voor stokerijen onder verscherpt toezicht nog de volgende bepalingen.

Bij ontvangst van de aangifte, welke door tusschenkomst van den Eerstaanwezenden ambtenaar moet worden ingediend, kan door dezen, indien het hem voorkomt dat te laag is aangegeven en de stoker geen andere aangifte wenscht op te maken, worden bepaald, dat de stoker een geldsom deponeere, het bedrag van ƒ 5000.— niet te boven gaande, waarvan geen rente wordt te goed gedaan 2). De stoker wordt dus voor de keuze gesteld door het indienen van eene nieuwe — overeenkomstig de wenschen van den eerstaanwezenden ambtenaar opgemaakte — aangifte de beschikking over de door dien ambtenaar bepaalde som te behouden en zich voor renteverlies te behoeden. Wenscht de stoker geen nieuwe aangifte in te dienen, bij voorbeeld in de verwachting méér gedistilleerd te zullen verkrijgen dan de aangifte aangeeft en in de hoop dat meerdere clandestien te kunnen uitslaan, dan verliest hij in elk geval de rente van het gedeponeerd bedrag, terwijl het nog te bezien staat of het hem gelukken zal clandestien uit te slaan, aangezien, uit den aard der zaak, op die stokerij bijzonder scherp zal worden toegezien, i

De ambtenaren kunnen de aangiften controleeren door — mits voorzien van eene schriftelijke machtiging van den Eerstaanwezenden ambtenaar — proefstokingen te houden. Daarvoor nemen zij het stooksel van één of meer vullingen van den gewonen ruwketel of van één of meer uren stokens met den samengestelden ruwketel geheel onder hun beheer en vergelijken het resultaat met de aangifte. Bedraagt het verschil tusschen de bevinding der ambtenaren en de aangifte meer dan 10 pCt., dan wordt de overbevinding op de debetzijde van de hierna te noemen krediet-rekening geboekt; is het verschil meer dan 25 pCt., dan bestaat overtreding 3).

1) art. 28 O. G.

2) art. 29 „ „

3) art. 30 „ „

Verplichtingen opgelegd aan stokerijen onder verscherpt toezicht.