is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kredietrekening.

Aangezien een gedeelte van het met gewone ruwketels vervaardigde ruwnat altijd nog eens moet worden overgehaald om een voor de consumptie geschikt product te verkrijgen en overhaling immer een zeker verlies oplevert, doordat een gedeelte vervliegt en het in den ruwketel achterblijvende vocht moet worden weggeworpen, wordt, indien de proefstoking met een gewonen ruwketel plaats heeft, het overgehaalde vocht van minder dan 40 pCt. afzonderlijk opgenomen, en bij de herleiding daarvan tot gedistilleerd van 50 pCt. een aftrek toegepast als door den Directeur van Financiën bepaald zal worden ').

De vorenbedoelde aftrek is nog niet vastgesteld, aangezien nog nimmer eene stokerij onder verscherpt toezicht is gesteld geworden en het zich laat aanzien dat zulks ook wel nimmer zal plaats vinden. Het doel dat men met proefstokingen zich voor oogen stelde, n. 1. het verkrijgen van een goeden grondslag voor het controleeren van de ingediende aangifte van werkzaamheden, kan op eenvoudiger wijze worden bereikt. De ambtenaar zorgt slechts bij den aanvang van eene ruwstoking in de stokerij aanwezig te zijn; hij blijft daarbij totdat zij geheel is afgeloopen, om vervolgens het resultaat der stoking op te nemen.

De basis van de controle op het bedrijf is de kredietrekening tusschen de administratie en den stoker, distillateur of handelaar. In die rekening wordt op de debetzijde al het aangemaakte, c. q. ingeslagen gedistilleerd vermeld, terwijl op de creditzijde alle veranderingen, welke het gedistilleerd ondergaat, worden aangeteekend.

Voor de kredietrekening wordt gebruik gemaakt van model No. 55 (zie blz. 291 van het Modellenboek).

Op de debetzijde van die rekening worden gebracht 2):

a. het saldo van vorige rekening;

b. de hoeveelheden gedistilleerd van elders ingeslagen;

c. de hoeveelheden gedistilleerd, door den stoker volgens gedane aangiften uit de ruwstokingen te leveren, en die, welke volgens de betrekkelijke ambtelijke relazen uit afgesloten vergaderbakken of denzelfden dienst verrichtende ruimten genomen zijn;

d. de verhoogingen bij proefstokingen bevonden;

e. de bevonden overmaten.

1) art. 3) O. G.

2) art. 38 „ „