is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

De zekerstelling van de heffing der accijnsbelastingen.

In de vorige hoofdstukken werden achtereenvolgens een voor een de verschillende algemeene verordeningen behandeld, welke de vier accijnsbelastingen regelen. Behoudens enkele bepalingen omtrent object en bedrag der belastingen, gebied waar zij werken, en vrijstellingen, welke zij meebrengen, hebben overigens die verordeningen slechts één doel: voor zoover dat mogelijk is de nijverheid en handel met faciliteiten tegemoet komend de heffing der belastingen te verzekeren. Het schijnt wenschelijk—tot besluit—de bepalingen, welke die verzekering beoogen, nog eens in verband met elkaar en systematisch in beschouwing te nemen en tevens de overwegingen, welke aan die bepalingen ten grondslag liggen, naar voren te brengen.

Men heeft dan die bepalingen te onderscheiden, al naarmate de goederen, waarvan zij de accijnsbetaling willen zekerstellen, van buiten het accijnsgebied worden aangevoerd of binnen het accijnsgebied worden gewonnen.

A. Grondslagen van de bepalingen ter verzekering

van den accijns van accijnsgoederen van buiten het accijnsgebied aangevoerd.

Is het accijnsobject een goederensoort, die binnen het accijnsgebied niet kan worden voortgebracht, dan zijn alleen bepalingen noodig ter voorkoming van het overschrijden der grens van dat gebied voor bedoelde goederensoort, alvorens de terzake verschuldigde belasting is voldaan, m. a. w. de verzekering van dien accijns vereischt dan feitelijk geen andere bepalingen dan de verzekering der invoerrechten doet. Zoo is dan ook ten aanzien van de verzekering van de heffing van den accijns op tabak in onze bezittingen op Borneo kunnen worden volstaan met de toepasselijkverklaring op dien accijns van de ordonnantie op de heffing der in- en uitvoerrechten van 1 October 1882 (Staatsblad No. 240) en van de daaraan gehechte reglementen.

Die ordonnantie op de heffing van in- en uitvoerrechten eischt intusschen de invordering van die rechten dadelijk bij den in- of