is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervoer een konsent af, indien hem blijkt, dat geen invoerrecht of accijns verschuldigd of nadat het invoerrecht of de accijns betaald is.

§ 4. Inslag.

Art. 65. Inslag van gedistilleerd onder krediet voor den accijns vereischt, behalve het toepasselijke dokument tot dekking, de machtiging van den ontvanger ter plaatse, waar de inslag zal plaats hebben.

De machtiging wordt geweigerd, indien de gestelde zekerheid ontbreekt of tengevolge van den voorgenomen inslag ontoereikend zou worden.

Nadat de inslag is geschied, levert hij, die den inslag deed, het vervoerbiljet in ten kantore des ontvangers, voorzien van eene verklaring, dat hij erkent den inslag te hebben verricht.

Die verklaring en de in het biljet vermelde hoeveelheid strekken tot grondslag voor de debiteering van de rekening, tenzij de inslag in tegenwoordigheid van ambtenaren verricht wordt, als wanneer de debiteering voor zooveel noodig naar de uitkomst hunner bevinding gewijzigd wordt.

Art. 66. De opslag in entrepot van onder krediet voor den accijns voorhanden gedistilleerd geschiedt door het gedistilleerd aan de ambtenaren, met het toezicht bij den opslag belast, ter verificatie aan te bieden onder overlegging van het vervoerbiljet, krachtens hetwelk de uitslag uit de stokerij, distilleerderij der eerste klasse of bergplaats en het vervoer hebben plaats gehad.

§ 5. Faciliteit voor plaatselijk vervoer van gebotteld buitenlandsch gedistilleerd.

Art. 67. Aan ter goeder naam en faam bekend staande handelaren op plaatsen, waar een tolkantoor gevestigd is, kan door den ontvanger vergund worden, voor het plaatselijk vervoer van gebotteld buitenlandsch gedistilleerd, dat op den dag van uitslag zelf afloopt, dokumenten te nemen uit een register van in blanco geteekende en aan een stok bevestigde konsenten.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarde, dat de gebruiker het register getrouwelijk bijhoude volgens het door den Directeur van Financiën vastgesteld model en de door hem te geven voorschriften en dat het register met tusschenpoozen van