is toegevoegd aan je favorieten.

Het landgerecht-reglement of Het reglement op de strafvordering voor de landgerechten op Java en Madoera zoomede verschillende andere bepalingen betreffende de rechtspleging bij de landgerechten op Java en Madoera, zooals die luiden ingevolge de tot op heden daarin aangebrachte wijzigingen, met alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 56. Met opzicht tot de berekening van den straftijd wordt elke dag op vier en twintig uren en elke maand op dertig dagen .gesteld.

Artikel 57. De straftijd wordt gerekend in te gaan op den dag der ten-, uitvoerlegging.

Artikel 58. Alle geldboeten moeten behoudens het bepaalde in het laatste lid van het volgende artikel worden voldaan binnen acht dagen na de uitspraak indien de veroordeelde daarbij tegenwoordig is geweest, en anders binnen gelijken termijn na tot betaling te zijn aangemaand.

Artikel 59. 1.) Bij niet voldoening worden na het verstrijken van dien termijn de geldboeten — met uitzondering van die in het volgende artikel genoemd — vervangen, al naar gelang de veroordeelde is Europeaan of met dezen gelijkgestelde dan wel Inlander of met dezen gelijkgestelde, door de straf van gevangenis of van ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon gedurende den tijd van ten minste één dag en van ten hoogste drie maanden, met dien verstande dat voor elk bedrag van f 50.— of daarbeneden de duur van de straf niet langer mag zijn dan tien dagen en die duur bij samenloop van overtredingen den tijd van acht maanden niet mag te boven gaan.*)

2.) Ten aanzien van overtreders, behoorende tot de Inlanders of met dezen gelijkgestelden, die op grond van persoonlijke of maatschappelijke omstandigheden naar het oordeel van den rechter daarvoor in aanmerking komen, zoomede van vrouwen, zal de geldboete door gevangenisstraf worden vervangen.

3.) De duur en de aard der vervangende straf worden in het vonnis bepaald,

4.) Indien tegen de overtreding geldboete of een vrijheidsstraf is bedreigd, mag de vervangende straf het maximum van die vrijheidsstraf niet overschrijden.

5.) Den veroordeelde kan worden toegestaan de vervangende straf te ondergaan zonder dat de termijn van betaling behoeft te worden afgewacht.

6.) De veroordeelde is bevoegd zich ten allen tijde van de vervangende straf te bevrijden door betaling van de geldboete.

7.) De betaling van een gedeelte der boete vóór of nadat de uitvoering der vervangende straf is aangevangen, bevrijdt van de uitvoering van een evenredig gedeelte der vervangende vrijheidsstraf. Dit gedeelte moet in dezelfde verhouding staan tot den geheelen duur der vervangende straf als het betaalde gedeelte der geldboete tot de geheele geldboete.

8) Aan vreemdelingen, niet ingezetenen, wordt een termijn van vier en twintig uren voor de betaling der boete gelaten, alvorens de vervangende straf wordt toegepast.

9) De vervangende straft wordt ondergaan ter hoofdplaats van de afdeeling, waar de veroordeelde heeft terechtgestaan.

10) Indien nevens geldboete een vrijheidsstraf is opgelegd, wordt de vervangende straf op dezelfde plaats ondergaan als de vrijheidsstraf.

11) De Directeur van Justitie is bevoegd in bijzondere gevallen te zijner beoor deeling afwijkingen van de voorschriften van de negende en tiende leden van dit artikel te gelasten. (Stb. 1917, no. 323, art. II, 18 °.)

*] Zie echter W.v.S. artt. 3 en 30 en Inv. art. 3.