is toegevoegd aan je favorieten.

Het landgerecht-reglement of Het reglement op de strafvordering voor de landgerechten op Java en Madoera zoomede verschillende andere bepalingen betreffende de rechtspleging bij de landgerechten op Java en Madoera, zooals die luiden ingevolge de tot op heden daarin aangebrachte wijzigingen, met alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen en pachten alle boeten en verbeurdverklaringen, mitsgaders de kosten, op de erfgenamen of vertegenwoordigers van den overledene verhaald. (Stb. 1917 no. 497 art. 6, 225° j° no. 645; L. 65.)

Artikel 67. Indien iemand na het plegen van de daad, welke tot strafvordering aanleiding kan geven, krankzinnig is geworden en die staat wordt erkend door den rechter, wordt de strafvordering geschorst tot na herstel van den beklaagde, behoudens dat de boete en verbeurdverklaring bij artikel 65 vermeld, indien de beklaagde onder curateele is gesteld, van den curator of anders van een bepaaldelijk daartoe benoemden curator kunnen gevorderd worden op de bij evengenoemd artikel voorgeschreven wijze. (B, W. 433v.; I. R. 225v.)

Artikel 68. 1) Onverminderd hetgeen ten aanzien van de verjaring van sommige overtredingen bij bijzondere wettelijke bepalingen is vastgesteld, vervalt het recht tot strafvordering door verjaring na den tijd van één jaar.

2) De schorsing der strafvervolging ter zake van een praejudicieel geschil schorst de verjaring. (L. 76)

Artikel 69. 1) De termijn van verjaring vangt aan op den dag, waarop het feit is gepleegd.

2) Elke daad van vervolging stuit de verjaring.

Artikel 70. Het recht tot uitvoering van de straf vervalt door verloop van een termijn van twee jaren, aanvangende op den dag, waarop de uitspraak kan worden tenuitvoergelegd.

Artikel 71. De rechter en de Fiscaal-Griffier moeten ambtshalve op de verjaring acht geven. (R. O. 116 novies.)

Artikel 72. 1) De verjaring, welke haar aanvang heeft vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit reglement, wordt volgens de oude wetten berekend, (R. R. 31).

2) Indien echter de termijn van verjaring volgens de voorschriften van dit reglement korter mocht zijn, wordt de daarbij voorgeschreven verjaringstermijn gevolgd.

ZEVENDE TITEL.

Gemengde bepalingen.

Artikel 73. De Landrechter handhaaft de orde op de terechtzitting. Zijn daartoe strekkende bevelen moeten dadelijk en stiptelijk worden opgevolgd. Hij kan hem, die op eenigerlei wijze de orde aldaar verstoort, uit de zittingzaal of het gerechtsgebouw doen verwijderen.

Artikel 74, Geen rechter mag kennis nemen van een geding, waarbij hij persoonlijk, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings, belang heeft of waarin zijn echtgenoote of een zijner bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn zonder onderscheid en in de zijlijn tot den vierden graad ingesloten, betrokken is. (L. 75).