is toegevoegd aan je favorieten.

Oorlogsorganisatiën voor het Indisch leger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Legercommandant aan te wijzen officier van een bereden wapen die als zoodanig den titel zal voeren van Directeur van het remontewezen, en aan wien, zoo noodig, een subaltern officier van een bereden wapen kan worden toegevoegd.

(2) De Directeur van het remontewezen zal zijn dienst verrichten overeenkomstig een hem door den Commandant van het Leger te verstrekken Instructie.

Artikel 12.

(1) Bij mobilisatie kunnen reëngagementen en door gewezen militairen, die niet langer dan vier jaren te voren den dienst verlaten bebben, ook engagementen voor den duur van den oorlog worden aangegaan.

(2) In dat geval, zoomede bij verlenging van den detacheeringstermijn van mindere militairen voor den duur van den oorlog, ingevolge het bepaalde sub 18", wordt de premie op twee jaren berekend en toegekend.

(5) Bij langeren duur van den oorlog wordt telkens bij den aanvang van een nieuw jaar eene nieuwe premie voor twee jaren uitgekeerd.

(4) In de buitenbezittingen gevestigde gewezen militairen, die zich ingevolge deze bepalingen voor dienstneming aanmelden, worden, indien zij zulks verlangen, ingedeeld bij de troepen in het gewest, waarin zij zich gevestigd hebben.

Artikel 13.

(1) De bepalingen, betreffende opzending naar Nederland ter pasporteering, gageering of observatie wegens tijdelijke ongeschiktheid en terugzending derwaarts van militairen der Koloniale Beserve, die zich bij dienslexperatie niet willen of mogen reëngageeren, dan wel voor een reëngagement physiek ongeschikt worden bevonden, zijn buiten werking gesteld van af het tijdstip, waarop geene gelegenheid meer bestaal van Gouvernementswege den overvoer naar Nederland te doen plaats hebben.

(2) Aan die militairen zal, voor zoover zij ten dienste van het Leger zijn te benutten, de keuze worden gelaten tusschen:

a. zich bij het Nederlandsch-Indisch Leger te verbinden voor den duur van den oorlog;

b. in Nederlandsch-Indië uit den Indischen dienst ontslagen te worden, in afwachting van het tijdstip, waarop de overvoer naar Nederland weder kan geschieden.

(3) De bepaling, omlrent terugzending naar Nederland, wegens zesjarig verblijf, van militairen der Koloniale Beserve, treedt buiten werking, zoodra de last tot mobilisatie is uitgevaardigd.