is toegevoegd aan je favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Commissie tot onderzoek en voorbereiding eener waterschapsregeling (1912), liet z.g. Rapport WellanRntgers.

Immers wordt in dit rapport de navolging van administratieve waterschappen, zooals in de Vorstenlanden op Java opgericht zijn, niet aanbevolen, hetgeen uit de volgende aanhaling kan blijken:

„Aanleiding tot de oprichting van deze waterschappen was in hoofdzaak het bezwaar, dat van de z.g. „zandbanjirs werd ondervonden, die door overstroo„ming groote schade veroorzaakten. In zooverre was „deze aanleiding dus na verwant aan hetgeen hier ter „kuste naar voorzieningen deed omzien. De verkregen „resultaten hebben echter niet aan het doel beantwoord, „eensdeels wegens de groote technische moeielijkheden, anderdeels wegens het gemis aan bindende bepalingen. „Daardoor is het waterschap uitsluitend gebleven een „adviseerend lichaam, waar de aanvragen tot het ma„ken van werken door partikulieren worden besproken, „terwijl de beslissing geheel in handen blijft van den „Resident, die met de uitgebrachte adviezen al dan niet „rekening kan houden. Eigen werken voor onderhoud „of verbetering, waartoe de middelen geheel vrijwillig „zouden moeten worden bijeen gebracht, werden tot „heden niet uitgevoerd.

„Waar hier ter Oostkust gewensclit wordt: ingrijpen „in den bestaanden toestand door werken tot onderhoud „en verbetering der rivieren, scheen navolging van deze „regeling niet aanbevelenswaardig." (bl. 12).

In aansluiting hierop kan ik mededeelen, dat de Indische Regeering thans besloten is tot de oprichting van publiekrechtelijke waterschappen in de Vorstenlanden en de daartoe strekkende voorstellen aan het Opperbestuur heeft ingediend. Het is te verwachten, dat te eeniger tijd ook voor het Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra de mogelijkheid zal worden geopend om