is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar publiekrechtelijke waterschappen op te richten. Zonder publiekrechte]ijken grondslag kunnen waterschappen hun taak niet behoorlijk in vollen omvang vervullen en zich niet voldoende ontwikkelen.

Met de door den Cultuurraad ingestelde zoogenaamde „proefwaterschappen" wordt voorshands niet meer dan een door de heeren Wellan en Rutgers terecht genoemd voorloopig beperkt doel nagestreefd, welk doel zij op bl. 20 van hun rapport als volgt omschrijven:

„Voorloopig ligt liet echter slechts in de bedoeling om „zonder nadere wettelijke regeling, door vrijwillige groepee„ring, te pogen eenige verbetering in den bestaanden „toestand tot stand te brengen. Al zal het daarbij goed „zijn het meer verwijderde doel in het oog te houden, „hoofdzaak blijft het, te komen tot een praktisch resultaat, ten einde het bewijs te leveren, dat door eene orga„nisatie als wordt voorgesteld, werkelijk tastbare ivoor„deelen zijn te behalen of althans even tastbare nadeelen „zijn af te weren.

„Slaagt deze poging, dan zal het weinig moeite kosten „om ten slotte den meest wensclielijken vorm te vinden „voor een meer blijvende aaneensluiting in alsdan vaster „te organiseeren waterschappen".

Onder alsdan „vaster te organiseeren waterschappen", versta ik in mijn gedachtengang conform de gang van zaken in de Javaansche Vorstenlanden „later op publiek„reclitelijken grondslag te organiseeren waterschappen".

De vraag rijst nu welke rechtsvorm het doelmatigst is voor de proefwaterschappen als voorloopers van de later in te voeren publiekrechtelijke waterschappen?

Na het niet aan het doel beantwoorden van de Vorstenlandsche administratieve waterschappen moet ik dezen vorm van waterschappen ontraden en adviseer ik op grond van vroegere regelingen in Pruisen om de opgerichte waterschappen in het Cultuurgebied voorloopig op privaatrechtelijken grondslag te vestigen en wel