is toegevoegd aan je favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als privaatrechtelijke stichtingen of instellingen van de Cultuurraad, waaraan belanghebbenden krachtens overeenkomsten vrijwillig deelnemen.

In de oude Pruisische Waterschapswet van 1 April 1879 waren de „privaatrechtelijke waterschappen" zelfs wettelijk geregeld naast de „publiekrechtelijke waterschappen". De nieuwe Waterwet in Pruisen kent slechts publiekrechtelijke waterschappen, zoodat de vroegere privaatrechtelijke waterschappen in publiekrechtelijke moeten worden veranderd om ze als waterschappen volgens de wet in stand te kunnen houden, een overgang, welke dan later ook in liet Cultuurgebied van Sumatra's Oostkust te wachten is. *)

Wensclit de Cultuurraad aan de proefwaterscliappen geen privaatrechtelijk karakter toe te kennen, maar ze te beschouwen als administratief-adviseerende colleges, dan strijdt deze opvatting feitelijk met het begrip autonomie der waterschappen als zelf besturende organisaties van belanghebbenden, welker taak een hoogere is dan een zuiver administreerend en adviseerend optreden.

De benaming waterschappen sticht in dat geval veel verwarring en doet men dan verstandig den naam te veranderen in bijv. watercolleges.

Het zou dan echter meer op den weg van den Cultuurraad liggen om deze colleges zelf te organiseeren en dit niet over te laten aan belanghebbenden.

Waar echter mijn opdracht is uitgegaan van de belanghebbende waterschapsbesturen zelf en niet van den Cultuurraad zal ik in dit advies niet nader op het denkbeeld „watercolleges" ingaan, maar mij verder bepalen tot het uitwerken van een privaatrechtelijke waterschapsorganisatie als meest wenschelijke en doelmatige rechtsvorm vóór de wettelijke invoering van publiekrechtelijke waterschappen.

*) Ook in Nederland komen privaatrechtelijke waterschappen voor nl. sommige pomp- en molenpolders in Groningen. Hun inrichting kan echter niet tot voorbeeld genomen worden.