is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

II. Regeling betreffende het verleenen van onderstand ten laste van de Indische geldmiddelen aan Europeesche ambtenaren van den burgerlijken dienst in Nederlandsch Indië — predikanten en van landswege bezoldigde Roomsch-Katholieke geestelijken daaronder begrepen — die uit den dienst ontslagen zijn en aan wie volgens de daaromtrent geldende bepalingen geen pensioen verleend kan worden of die niet in de termen vallen om in het genot van pensioen te

worden gesteld 153

Aanteekeningen 156

AANHANGSEL. Classificatie der Europeesche burgerlijke ambtenaren bij reizen in Nederlandsch-Indië, voor rekening van den lande • 159