is toegevoegd aan je favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

Voor zoover zij bij binnenlandsch verlof aanspraak hebben op traktement, wordt door de in art. 1 bedoelde personen vol traktement genoten gedurende de eerste maand en half traktement gedurende elk der volgende maanden van het verlof. Over den tijd waarmede een verlof boven het in art. 3 vermeld maximum van drie of vier maanden is verlengd, wordt geen traktement genoten, tenzij de verlenging wegens ziekte heeft plaats gehad, in welk geval over dien tijd verlofstraktement wordt toegekend volgens den bij verloven naar Europa geldenden maatstaf.

Art. 5.

De tijd, met verlof op den voet van deze regeling buiten Nederlandsch-Indiê doorgebracht, onder genot van volle of halve bezoldiging, telt mede by de berekening van het aantal dienstjaren voor traktementsverhooging.

Art. 6.

De reis- en overtoehtskosten voor de heen- en terugreis, zoomede de uit een aanvraag om verlenging van verlof voortvloeiende kosten voor buitenlandsche telegrammen komen ten laste van den verlofganger.

Art. 7.

Deze regeling is niet van toepassing op burgerlijke landsdienaren tot het Nederlandsch-Indisch leger behoorende.

HOOFDSTUK B ".

Aanteekeningen.

I. Iemand verlof wenschende om bijzondere redenen, is gehouden die redenen op te geven, evenals het noodig is, dat ziekte worde geconstateerd door een geneeskundig certificaat.

Bijblad n°. 238.