is toegevoegd aan je favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Geneeskundige certificaten moeten worden afgegeven: voor zoover zij worden verleend door burgerlijke geneesheeren, op den eed bij de aanvaarding hunner bediening afgelegd, en voor zooverre aangaat militaire artsen op den eed aan den Lande gedaan.

Ind. SB. 1871, n°. 74.

III. Wanneer Hoofden van gewestelijk bestuur vergunning wenschen te bekomen om voor korter of langer tijd, ter bespreking van dienstzaken hun gewest te verlaten, behooren zij hun daartoe strekkend verzoek omstandig te motiveeren en mogen zij tot het indienen daarvan niet anders overgaan dan in inderdaad urgente gevallen; niet dan in de uiterste noodzakelijkheid wordt het hun toegestaan om per telegraaf verlof aan te vragen.

Bjjblad n°. 2358.

IV. Hoofden van gewestelijk bestuur hebben geene bevoegdheid om aan zich zeiven binnenlandsche verloven te verleenen.

Niettemin bestaat er geen bezwaar tegen, dat een Hoofd van gewestelijk bestuur, hetwelk niet zonder onherstelbaar of ernstig nadeel voor zijne gezondheid eene beschikking van den GouverneurGeneraal op zijne verlofsaanvrage kan afwachten, alvast onder nadere goedkeuring van den Landvoogd zijn gewest verlaat.

Hij geeft van die handeling kennis aan den Gouverneur-Generaal en verzoekt daarop de sanctie van Zijne Excellentie.

Bijblad n°. 5416.

V. Deurwaarders zijn suppoosten, beambten, dienaren van de justitiën. Artikel 22 van het reglement op de R. O. geeft bevoegdheid aan de daargenoemden om aan rechterlijke ambtenaren verlof te verleenen, waaruit a fortiori de bevoegdheid volgt om dit ook te doen aan rechterlijke beambten, dus in casu aan deurwaarders.

Bijblad n°. 574.

VI. Binnenlandsche verloven als in het reglement bedoeld kunnen op denzelfden voet en door dezelfde autoriteiten ook worden verleend aan tijdelijke burgerlijke landsdienaren, op wier behoud in hun tijdelijk ambt wordt prijs gesteld.

Ind. SB. 1897 n°. 151.

VII. Voor verloven aan notarissen zie Ind. SB. 1907 n°. 485; aan ambtenaren van den P. en T. dienst: Ind. SB. 1912 n°. 697, art. 21; aan civiele geneesheeren belast met den civielen ge-