is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de bevindingen en handelingen der Gezondheids-commissie op Curaçao in 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

Willemstad, den 3den Juni 1918.

N? 9.

Aan den lieer

Gouverneur van Curugao.

De Gezondheids-Commissie heeft de eer het volgende onder de aandacht van UHoogEdelGestrenge te brengen.

Krachtens artikel 2 van de Gezondheids-verordening (P. B. 1917 N? 44) is aan den Openbaren Gezondheidsdienst opgedragen de zorg voor o. m. de „Volkshuisvesting."

De Commissie, die in het leven geroepen is om den Openbaren Gezondheidsdienst bij te staan, en die dezen tak van dienst het eerst op haar werkprogram genomen heeft, stuitte bij haar pogen om in deze verbetering te brengen, op verschillende moeilijkheden. Weliswaar bestaat er in P. B. 1909 N? 17 eene verordening houdende bepalingen omtrent de verplichte herstelling en de mogelijkheid tot het doen afbreken van gebouwen, enz., maar deze verordening is zoo beknopt, dat de commissie meent, dat, wil men in deze kunnen optreden. deze verordening geheel moet worden herzien.

Gefnakheidshalve heeft de Commissie, met de desbetreffende Nederlandsche wet als leiddraad, een ontwerp-verordening, houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting.opgemaakt, hetwelk zij UHoogEdelgestrenge hierbij beleefd aanbiedt, in het vertrouwen, dat UHoogEdelGestrenge, zoo U zich met den inhoud daarvan kan vereenigen, het wel bij den Kolonialen Raad aanhangig zal willen maken.

De Commissie heeft gemeend zich te moeten bepalen tot het stadsdistrict van het hoofdeiland, daar de daarin gemaakte bepalingen zich moeilijk kunnen uitstrekken tot de buitendistricteu.

Wanneer deze verordening na hare inwerkingtreding in de praktijk blijkt nuttig te werken, zou het wellicht aanbeveling verdienen dergelijke bepalingen in het leven te roepen voor de stadsdistricten van de andere eilanden der kolonie.

De Voorzitter, N. WATERMAN.

De Secretaris,

R. BOSKALJON.