is toegevoegd aan je favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

expeditiekosten, van weinig beteekenis; bij zendingen van gering gewicht behoeft daarom binnen ruime grenzen geene rekening met dien afstand te worden gehouden.

Omtrent den oorsprong van het bestelgoederenvervoer het volgende:

In 1875 werd door verscheidene Duitsche spoorwegondernemingen een pakkettendienst in het leven geroepen om de voelbare concurrentie van de posterijen, welke zich door het lage porto voor postpakketten van een groot gedeelte van het ijlgoederenvervoer hadden meester gemaakt (voor zooveel het colli tot een maximumgewicht van 5 K.G. betrof), te bestrijden.

Dit nieuwe pakkettenvervoer viel bijzonder in den smaak van het publiek omdat het vervoer van postpakketten was beperkt tot enkele, bepaaldelijk aangewezen treinen, terwijl de spoorwegdiensten de colli met eiken trein konden verzenden en de afzenders het dus in de hand hadden hunne expres-zendingen op het gewenschte tijdstip ter bestemmingsplaats te doen aankomen.

Dit pakkettenvervoer („Expressgutbeförderung") was vooral van bijzondere waarde voor die plaatsen, waar geen postkantoor, doch wel een station was gevestigd.

De tarieven voor bestelgoederen zijn bij de onderscheidene spoorwegondernemingen verschillend vastgesteld.

Op Java worden door de s/Joowé^diensten alle zendingen, minder wegende dan 50 K.G., als bestelgoed verzonden, tenzij vervoer als ijl- of vrachtgoed wordt verlangd.

Zendingen van 50 tot en met 500 K.G. kunnen op verlangen van de afzenders als bestelgoed worden vervoerd.

Elke zending wordt op een enkel adres of op een vrachtbrief vervoerd.

Ten einde het vervoer van pakketten, voornamelijk naar (respectievelijk van) stopplaatsen te vergemakkelijken (respectievelijk mogelijk te maken) hebben de Semarang-Cheribon en Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappijen naast het — aan dat van de spoorwegdiensten gelijk zijnde — bestelgoederenvervoer een vervoer van pakketten (zonder waarde) ingericht.

De pakketten, welke ten hoogste 5 K.G. mogen wegen, kunnen ook op stopplaatsen met ingevulde (voor alle afstanden in binnenverkeer ƒ 0.25 kostende) bestelkaarten aan de conducteurs worden afgegeven, terwijl zij eveneens op stopplaatsen na teekening voor