is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kambangan N. v. Ploso (Djombang) res. Soerabaja h. B. D. S.

Kambaniroe (Kabaniroe) bij Waingapoe (W. v. Koepang) eil . Soemba res. Timor en Oud.

Kambatan Z. O. v. Tjaroeban (Madioen) res. Madioen.

Kambingan Z. O. v. Pasoeroean res. Pasoeroean 2Vi km. v. h. s.s. O. L. Grati.

Kamidjara 20 km. v. Djokjakarta res. Djokjakarta.

Kamoelan Z. W. v. Toeloengagoeng res. Kediri a. d. K. Benda.

Kanioeinoean 33U km. v. Soengeilimau (Padang) res. S. W. K.

Kanipa 5 ,km. v. Djeboes (Muntok) res. Banka en Ond.

Kampak zie Benda bij Tren ggalek.

Kampoeng Baroe Weltevreden stad res. Batavia.

Kampoeng Baroe (Toli Toli) W. v. Lintido (Makasser) Celebes a. d. Toli Tolibaai res. Menado.

Kampoeng Besar 3 km. van Laboehandeli (Medan) gouv. S. O. K.

Kampoengdalein 7Vs km. v. Priaman (Padang) res. S. W. K.

Kampoengdandang N. W. v. Krawang res. Batavia 2 km. v. h. s.s. W. L. Gedonggede.

Kampoeng(ljaw:i 24 km. v. Gorontalo res. Menado.

Kampoengdoekoeh 2 km. v. Soedimara (Weltevreden) res. Batavia.

Kampoeng Doeri 13 km. v. Tangerang res. Batavia.

Kampoengdoewa Bekasi (Meester-Cornelis) res. Batavia 4l/2 km. v. h. s.s. W. L. Krandji. Kampoenggoedang N. W. v. Tasikmalaja res. Preang Keg. 2Va km. v. h. s.s. W. L. Indihiang. Kampoengketiauw 9 km. v. Soengeiliat res. Banka en Ond.

Kampoenglimo 6 km. van Depok (Buitenzorg) res. Batavia.

Kampoeng Makasser 9 km. v. Meester-Cornelis res. Batavia.

Kampoeng Melajoe Meestercornelis stad res. Batavia.

Kampoeng Melajoe bsl. 18 km. N. v. Tangerang res. Batavia a. d. Tji Sadane. Kampoeng Minjak IOV2 km. v. Moearaenim res. Palembang.

Kampoeng Parit Padang 5 km. v. Soengeiliat res. Banka en Ond.