is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze taak is ten einde.

Wij denken dat de leeraars van lager en middelbaar onderwijs, die ons boek lezen en bestudeeren, in staat zullen zijn om hunne belangrijke zending naar behooren te vervullen.

Men onthoude het wel: indien het hart den mond niet logenstraft, dan dringt het woord ook door tot in het hart. Spreken zij met kennis van zaken, met gloed en overtuiging, dan zullen zij erin gelukken het werk der matigheid te doen gedijen, matigheidsbonden te stichten onder hunne jeugdige toehoorders en deze vooral, niet . alleen eene heilzame vrees en natuurlijken walg tegen drankmisbruik in te boezemen, maar ze zelfs met voldoende kennis en goeden wil te wapenen, ten einde bij hunne

Het bestuur kan, op aanvraag, onbemiddelde personen hiervan ontslaan.

De inzameling der bijdragen zal driemaal in het jaar, bij elke verplichtende vergadering, door den Schatbewaarder gedaan worden.

Art. 9. — De gelden des genootschaps dienen om de bestuurkosten te dekken. Verder worden zij besteed om voordrachten en feesten te geven, om boeken en bladen aan te schaffen in den geest van het genootschap opgesteld.

Al de schriften, die het genootschap aankoopt of ontvangt, worden kosteloos ter beschikking gesteld zoowel van de beschermende als van de werkende leden.

De beschermende leden hebben ook het recht de voordrachten en feesten des genootschaps kosteloos bij te wonen, behoudens de uitzonderingen door het bestuur te bepalen.

Art. 10. — Het Matigheidsgenootschap mag in zijn midden eene maatschappij van onderlingen bijstand of van besparing en eene muziek- of tooneelafdeeling oprichten; het mag een vaandel of banier bezitten, en deel nemen aan vreedzame optochten of betoogingen, die met het doel harer inrichting overeenstemmen.