is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANGHAREPAN I

Weer een nieuw uitstapje voor ons. We gaan ditmaal eens een kijkje nemen op Pangharëpan. Een vreemde naam nietwaar? Maar in de Zending een naam van zeer groote beteekenis. „Pangharëpan" beteekent „hoop", en heel de arbeid der Zending is een „zaak der hope". Pangharëpan vinden we in de buurt van Soekaboemi. We gaan van Bandoeng daartoe met den trein over Tjiandjoer naar Soekaboemi. 't Is ongeveer vier uren sporens, maar ge zult u, als ge nog oog hebt voor 't schoone van dit land op de reis niet vervelen. Er is zoo veel te genieten! Te Soekaboemi stappen wij uit. Soekaboemi beteekent „lusthof". Nu, 't is een plaats, die zijn naam met eere draagt!

Reeds lang geleden, in 1874, vestigde zich hier de eerste zendeling. En zijn werk was zeer gezegend. Er werden heel wat Soendaneezen Christen. Nu werden deze menschen nogal eens geplaagd door hunne Mohammedaansche landgenooten. Wat geen wonder is! Waar ter wereld ooit zijn er menschen gevonden, die, toen zij den Heere Jezus beleden,