is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement van de Evangelisatie-Vereeniging te Soerabaja

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestuur.

Art. 10.

Het aantal bestuursleden is gelijk aan het aantal leden gedeeld door tien (waarbij een tot vier gelden voor geen, vijf tot negen voor tien) met een minimum van drie: voorzitter, secretaris en penningmeester. De eventueel boven het minimum verkozen bestuursleden treden in secundaire functies.

De bestuursleden worden gekozen door en uit de leden.

Het nog functionneerende bestuur maakt daartoe een voordracht van dubbeltallen ter aanbeveling. De leden zijn echter voor de verkiezing niet aan deze voordracht gebonden.

Om de benoeming van een bestuurslid geldig te doen zijn, is noodig, dat de gekozene, ten overstaan van het functionneerende bestuur, plechtig verklaart te gelooven in Jezus Christus als zijn persoonlijken Heiland en Zaligmaker, Hem lief te hebben en Hem met zijn gansche hart te willen dienen, ook in den arbeid der Evangelisatie.

Het bestuur heeft zitting voor den tijd van één jaar, doch is bij aftreding direct herkiesbaar.

Eventueele vervanging van tusschentijds afgetreden bestuursleden heeft eveneens op bovenomschreven wijze plaats.

Art. 11.

De primaire bestuursfuncties worden door de stemming der leden, de secundaire door de bestuursleden onderling aangewezen.

De bestuursleden stellen onderling de afzonderlijke werkzaamheden der functionnarissen vast.