is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkheid opleveren? — 5. Welke maatregelen werden genomen? — 6. Wat had men te voren reeds beproefd? — 7. Welke pogingen waren in 1594 gedaan? — 8. Waarom langs dien weg? — 9. Met welken uitslag? — 10. Wat deed Amsterdam nog? — 11. Met welken uitslag? — 12. Wanneer en waarvoor waren Keijzer en Houtman uitgezeild? —

13. Waardoor waren de reizen niet altijd voordeelig? —

14. Waaraan diende een einde te komen? —- 15. Wat geschiedde daartoe in 1602? — 16. Hoe werd de Compagnie bestuurd? — 17. Wanneer stelde men een gouverneur-generaal aan? — 18. Wie was de eerste? — 19. Hoe kwam de Compagnie tot rijkdom en macht? — 20. Aan wien had zij veel te danken? — 21. Hoe kon de Compagnie groote uitkeeringen doen? — 22. Waartoe lokte dit vele kooplieden uit? -—- 23. Welke stappen waren daartoe reeds gedaan?

— 24. Waarom was Oldenbarnevelt er niet voor? — 25. Hoe kwam de Westindische Compagnie tot stand? — 26. Hoe werd deze bestuurd? — 27. Hoe ging het deze Compagnie?

— 28. Wat deed Piet Hein voor haar? — 29. Wat Johan Maurits van Nassau? — 30. Hoe ging het na hem? — 31. Wat geschiedde in 1661 en 1674? — 32. Wat gebeurde een jaar later?

S 22.

1. Wat verrichtte Maurits na het Bestand? — 2. "Waarom waren die jaren niet gelukkig? — 3. Wie gaven hem redenen tot ongerustheid? — 4. Hoe? — 5. Wat gebeurde in 1625? — 6. Hoe handelde Frederik Hendrik met de partijschappen? — 7. Wat stond hij niet toe? — 8. Hoe was hij jegens anderen? — 9. Hoe volgden anderen zijn voorbeeld? — 10. Hoe was Frederik Hendrik in den oorlog?