is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na 30 jaren strijdens zag Philips in, dat hij door wapengeweld de Nederlanders niet kon bedwingen, en nu vormde hij een ander plan. Albertus huwde met zijne dochter Isabella, en deze ontving de Nederlanden als bruidschat. Zoo verzorgde hij zijne geliefde dochter, verlichtte hij de taak zijns zoons, en hoopte hij Engeland en Frankrijk van ons af te trekken, die ons toch vooral gesteund hadden om Spanje te verzwakken. Misschien zouden Zuid en Noord nog weer verzoend, en zou dit laatste voor het Katholicisme herwonnen

kunnen worden.

Albertus en Isabella gaven nu den Staten-Generaal kennis, dat zij voortaan hunne heeren waren, maar dezen sloegen daarop geen acht, en het Noorden en Zuiden gingen thans

voor goed uiteen.

Groot was het verschil tusschen het Noorden en het Zuiden in dien tijd. In het Zuiden heerschten doodsche stilte en armoede. De vroeger zoo welvarende steden van Vlaanderen en Brabant hadden het grootste en beste deel harer inwoners verloren, en dezen waren gastvrij bij ons en in andere landen ontvangen. Vele dorpen strekten den wolven tot woonplaats, die met verwilderde honden het platteland onveilig maakten. Uitgestrekte landerijen lagen onbebouwd en veranderden 111 moerassen en wildernissen. In 1591 gaf Parma aan iedereen vergunning om de woest liggende gronden, zonder huur, te bebouwen, zoolang de eigenaar zich niet bereid verklaarde, het land zelf te willen gebruiken, en in Antwerpen gaf men geld toe, mits de huizen maar bewoond werden.

Hadden Albertus en Isabella niet het geluk over een welvarend land te regeeren, ook in den strijd tegen Maurits was hun de fortuin tegen. Albertus verloor tegen Maurits den slag bij Nieuwpoort (1600). De Staten-Generaal, ge-