is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooreerst den géwens.chten uitslag. Nederland verbond zich met Engeland en Zweden, om den vrede tusschen Frankrijk en Spanje tot stand te brengen. Dit verbond heet Triple Alliantie of Drievoudig Verbond (1668). Weigerde Lodewijk de voor hem gunstige voorwaarden aan te nemen, dan zou hij met geweld van wapenen daartoe gedwongen worden. De Fransöhe koning zag op dat oogenblik geene kans, zich tegen den wil van het verbond te verzetten; hij gaf toe en sloot vrede te Aken,. (1668).

§ 22. JJE OOHI.OG TEGEN FR ANKRIJK'(167 2—1678).

Van dit oogenblik af had Lodewijk het op den ondergang van ons land gemunt. Hij zou het verachte volk van visschers en kramers, dat zooveel aan Frankrijk te danken had, laten gevoelen, wat het beteekende, hem te weerstreven. Hij wist al spoedig de verkwistende Karei II voor geld van de Triple Alliantie af te trekken, en Munster en Keulen als bondgenooten te winnen. Te Charleroi verzamelde hij zijn leger en trok tegen de verwachting Maastricht voorbij , waardoor 9000 man onzer beste troepen werden afgesneden. Wij meenden nu, dat hij zich thans naar den IJsel zou richten, waar wij dan ook onze krachten verzameld hadden. Daar lag het leger van den prins,. 20000 man sterk. Het getal was klein, en bovendien liet het gehalte bijna alles te wenschen over. Vele beproefde officieren, verdacht van Oranjegezindheid en ontrevreden over langzame bevordering, hadden vroeger hun ontslag genomen. Door den invloed der regenten werden onbekwame jongelieden, ja, zelfs kinderen,

7*