is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit gevecht. Het gedonder van het geschut overstemde soms het gezang der menigte, in de bedehuizen saamgestroomd, teneinde God om de overwinning te smeeken. Tegen den avond week de vijand, en was Holland voor het gevaai eener landing beveiligd. In hetzelfde jaar nam Willem Bonn (1673), waardoor de terugtocht der Franschen bedreigd werd. Zij verlieten Utrecht, en weldra was bijna het geheele land

van vijanden gezuiverd.

In 1674 sloten wij met drie vijanden vrede (met Engeland te Westminster, 1674) en zetten nog 4 jaar lang den oorlogmet Frankrijk voort, tot den vrede van Nijmegen (1678). Wij verloren geen duim gronds.

In één opzicht vooral is de oorlog van 1672—1678 ons noodlottig geweest: wij verloren De Ruyter. In 1(578 naaide Middellandsche zee gezonden om Spanje te helpen tegen het opgestane Messina, leverde hij daar twee slagen tegen de Franschen onder Du Quesne: één bij Stromboli en één bij Agosta (ten n. van Syracuse). In den laatsten slag zegevierden de Nederlanders, maar De Ruyter werd zoo zwaar gewond, dat hij kort daarop stierf. In hem verloor het vaderland een zijner dapperste en vroomste zonen. Hij was in 1607 te Vlissingen geboren en van zeer geringe afkomst. Eerst werkte hij in de lijnbaan. Op 11-jarigen leeftijd ging hij naar zee, om daarna als kanonnier bij liet leger dienst te nemen. Weldra ging hij weer ter koopvaardij, totdat hij tijdens Frederik Hendrik kapitein bij 's lands zeemacht werd. Na nogmaals ter koopvaardij te hebben gevaren, wijdde hij zich in den eersten Engelschen oorlog voor goed aan den dienst des lands en klom spoedig van rang tot rang, totdat hij op 58-jarigen leeftijd opperbevelhebber der vloot werd. In 55 gevechten, waaronder 15 groote zeeslagen, waagde hij zijn