is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil ook onszelf hebben. En indien wij onszelf werkelijk gekruisigd bebben, dan is de vergeving onzer zonden een uitgemaakte zaak. Want indien bet kruis mij bedekt, dan bedekt bet ook mijne zonden, en mijne schande, die daarmede samenhangt. En omgekeerd indien het kruis mij niet bedekt, dan kan het ook mijne zonde niet bedekken.

Hierin spreekt een heilige saamhoorigheid, die men niet verbreken kan. En dit doen wij, als wij het kruis alleen aannemen als een bedekking van onze zonden, en niet als de dood en het oordeel over ons eigen leven.

Wij zouden willen voorwaarts gaan, als de Heilige Geest blijft staan, en blijven staan, als de Heilige Geest voorwaarts gaat. En dit doende bedroeven wij den Heiligen Geest, en hierdoor ontbreekt ons zoo dikwijls het getuigenis van Zijn goedkeuring. De Heilige Geest voerde eens Jezus naar het kruis; en voor ons Heeft Hij geen anderen weg. De Geest en dat kruis behooren bij elkander.

Om binnen te gaan in het land der ruste moesten de Israëlieten eerst door den Jordaan (de Jordaan is het beeld van den stroom des doods), en dit was de eenige weg. En God sprak: „Maak u op en trek