is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voet en een licht op mijn pad zij! Leer mij den weg Uwer instellingen! Neig mijn hart tot Uwe getuigenissen! II Tim. 111:15, IR; Joh. V : 39; Ps XXV : 8, 9, 12, CIX : 12, 26, 33, 64, 68, 135.

VOLGT JEZTJS ALS UAVEN BESTUURDE]! !

De volgelingen van een opperhoofd zijn zij, die zijne bevelen gehoorzamen. Evenzoo verlangt Jezus van allen die Hem volgen, onbepaalde en blijmoedige gehoorzaamheid. ,, Indien gij Mij liefhebt, zoo bewaart Mijne geboden." Wat noemt gij Mij Heere, Heere! en doet niet de dingen, welke Ik u gebied. Indien ik tot Christus gekomen ben als den oversten leidsman mijner zaligheid, zoo ben ik niet langer mijn eigen meester. Ik mag niet doen, wat mij behaagt. Ik mag er niet aan twijfelen, of ik Zijn gebod al of niet zal volbrengen. Even als de soldaten van een leger den generaal terstond gehoorzamen, ofschoon zij de reden zijner bevelen wellicht niet begrijpen, en mogelijk wel wanen, dat hij in eene dwaling verkeert; evenzoo moet ik doen, wat mijn bevelhebber gebiedt, zonder naar het waarom te vragen; zelfs wanneer mijn dwaas, ongeloovig hart mij mocht influisteren, dat het toch beter zou zijn wanneer sommige