is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen anders gedaan werden. Daarenboven is alles wat ik bezit meer het Zijne dan het mijne. Ik mag mijnen tijd, mijne bezitting en talenten niet naar mijn goedvinden besteden. Ik behoor mij zeiven niet toe, maar ben tot eenen duren prijs gekocht. Ik moet niet langer vragen wat het gemakkelijkste, aangenaamste, voordeeligste of verdienstelijkste zou zijn, maar wat het meest met den wil van Jezus overeenkomt. Ik moet bereid zijn tot het doen van eenige opoffering, en het mishagen mijner beste vrienden, liever dan Hem ongehoorzaam te zijn! Ik moet trachten naar Zijne bevelen te handelen, niet alleen bij groote gelegenheden, maar in alle kleine omstandigheden van het dagelijksche leven. Ik moet bedenken dat indien Hij altijd bij mij is om mij wel te doen, Hij ook mijn gedrag gadeslaat, en proeven van mijne getrouwheid en liefde verwacht, liet moet daarom gedurig de taal van mijn hart zijn — „Heere, wat wilt gij, dat ik doen zal? Leer mij Uwen wil te doen, want Gij zijt mijn God/ Uw goede Geest geleide mij in een effen land. Geef mij verstand, opdat ik Uwe geboden moge bewaren, ja ik zal ze met mijn gansche hart opmerken. Geef, dat ik op den weg Uwer geboden moge wandelen, want daarin heb ik een vermaak!"

Om ons in de gehoorzaamheid aan Hem behulpzaam te zijn heeft Jezus ons zijn eigen voorbeeld gegeven. En hierop wordt