is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet bereid zijn, zoo toonen wij, dat wij andere dingen liefhebben boven Jezus, en Hij zegt ons, dat wij alsdan niet Zijne discipelen kunnen zijn. In vorige tijden werden Zijne navolgers menigmaal tot het ondergaan van zware vervolgingen geroepen. Yele verkwijnden in de gevangenis; andere werden gepijnigd, „de aangebodene verlossing niet aannemende," indien de verloochening van den Heer eene voorwaarde van die verlossing was; wederom andere stierven op den brandstapel en verheerlijkten Jezus, terwijl zij door de vlammen gefolterd werden. En ofschoon wij nu wel niet aan zulke vervolgingen blootgesteld zijn, zoo hebben wij echter, bij een getrouw volgen van Hem, bespotting en haat te wachten; wij znllen onze wereldsche belangen benadeelen, hen van wie wij afhankelijk zijn, vertoornen, en onze beste vrienden van ons vervreemden. Het kruis, dat wij te dragen hebben, moge ons somtijds zeer zwaar vallen, wij moeten nochtans niet aarzelen het op te nemen. Het is zeker, dat de wegen der wijsheid „wegen der liefelijkheden zijnliefelijkheid bij uitnemendheid; maar bovenal van dien aard, dat zij alleen gekend kunnen worden door hen, dié bereid zijn het kruis op hunne levensreis te dragen. Ieder navolger van Jezus kan zich stellig verzekerd houden, dat hij op zijnen weg naar den hemel dikwijls op zijn kruisdragenden Zaligmaker zal moeten zien, ofschoon tijden en