is toegevoegd aan je favorieten.

Een vredes-paleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen door mandenwerk, vervaardigd op de Landkolonie van het Leger in de g-meente Lunteren, eene inrichting, waar door landbouw, veeteelt en het uitoefenen van handenarbeid "2"' dle Sollen, _ hetzij al of niet door eigen ,°P nl.eu7 morden opgeleid om terug te keeren in

Mi,t hl v PPIJ' j? 'e^er gcval gaf dit mandenwerk duidelijkblijkcrvand31 deze mannen hun vak goed verstaan. Maar ik trad binnen.

Xaar ik vernam is het gebouw bijna geheel gebleven in zijn oorspronkelijke" toestand, daar de vorige indeelino cis hotel, met restauratie, koffiezaal en een flink aant'il afzonderlijke logeerkamers, juist geschikt bleek voor de kantoren, winkel, enz.

Onmidellijk naast den ingang bevindt zich de afdeelW Boekhouding en het Kassierskantoor. -""Geinig

Hier vond ik Majoor Vlas, Financieel en HandelsSecretaris. «nucia

„• Zal waarschijnlijk menigeen gaan zooals mij; i k houd niet van veel cijfers, en daarom deed mij zijn vraag pleizier

MeJ 'Ridsm£t StafkaPite«ne Sypkensdiè spreken Secretaresse ter zijde staat, zou willen

HOE 'T GELD GEBRUIKT WORDT.

lipt t'U00Ü v"ld het: veel aangenamer te hooren hoe

ik dan ook aan Heils het geld gebruikt. En zoo landde ik aan ook aan op haar kantoor

mededeflde?UWdnuedran°0-lVaIlen oververteIIe"' die zij mij

onzeVRarmlï,gOrfiti-jd' Z°° be*°Vij te vertellen, kwamen onze liarmh. Officieren in aanraking met een arm gezin

tra "ne nablJheid woonde. De man, een tvpe van ruwe kracht, was meestal dronken en kwam in dien toestand meermalen 111 de samenkomsten, waar hij door zijn ergerlijk ?oeenahrVe-! moe,tc veroorzaakte. Op een Zondagmorgen toen hij zijn roes uitsliep, na den geheelen nacht uit te'