is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" aandachtig gehoor. O, Heer! dat uwe oogen open zijn " mogen voor dit eenvoudig gebouw. Woon daarin als in " uw tempel. En laat er vele arme en verwaarloosde » zielen hun Silo, hun ruste vinden ! » —

" Den Heere dank voor al wat we in de tent van » binnen (die in den nacht van 16 Oct. was neêrgehaald) » mochten doen, genieten, ontvangen en geven. Hem » alleen zij al de eer ! Ik heb reeds veel ontvangen voor » den bouw van de nieuwe planken Tent. Toch nog verre » van genoeg. Maar de Heer leeft. Hij is mijn rotssteen " en mijn hoog vertrek. Bij Hem schuil ik. Hij alleen » is verantwoordelijk. Hij weet dat wel. «

Op 2 Nov. 1883, het begin van het 4e stads-evangelisatiejaar, teekent hij aan voor zich zei ven en voor het aangezicht zijns Gods:

« Den Heere zij dank voor hetgeen Hij ons heeft »geschonken. Gisteren en eergisteren hadden we zeer " opgewekte vergaderingen; die waren belegd om de be» langen der evangelisatie te bespreken. Ik hoop dat » deze dagen in België zullen kunnen worden de » feestdagen der evangelisatie (wij cursiveeren). Tot hiertoe werd de hervormingsdag niet gevierd. Worde hij nu, als stichtingsdag ook der Vlaamsche Opleiding school (in 1875) de jaar- en vreugdedag van het evangelisatiewerk (zie hierover 't boek van Prof. Valeton, pag. 66 enz.).

" Ik geloof dat die dagen van beteekenis zullen blijven voor ons Vlaamsche werk. » —

« Hij weet, welke onze bedoeling is (teekende Ds. de J. weer een week later aan) : « Niet menschen pro» testant maken, van de Kerk aftrekken, enz., maaralleen » den onkundigen en blinden het Evangelie, het apostolisch » Evangelie der verlossing te brengen. —