is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie de H. Schrift dagelijks het voedsel en levensbrood is, omdat Christus daarin spreekt en leeft, maken natuurlijk een gezegende uitzondering op dien regel.

Weinigen lezen meer den Bijbel met veel, ootmoedig gebed. Geen wonder dat het geestelijk leven, zelfs van bekeerde inenschen, dan kwijnt en achteruitgaat. De vromen veronachtzamen Gods woord, de goddeloozen vertreden het; de geleerden zetten er de schaar der kritiek in, zonder zichzelven eerst door dat woord te laten kritiseeren, en de ongeleerden achten het veel gemakkelijker om maar bij het «oude» te blijven, maar zonder te weten wat dat « oude » eigenlijk is.

Voor hoevele duizenden is het onverderfelijke « Evangelie van Christus » verdonkerd door « leeringen die geboden van menschen zijn, » (Mark. VII : 13). Hoeveel zielen van zoekenden, klagenden en bekommerden, zijn en blijven in de duisternis, omdat het hun onmogelijk is, door al die menschel ij ke « leeringen » heen, het « Evangelie der zaligheid » te leeren verstaan, dat alleen den armen zondaar rijk maakt, en de macht geeft om uit de zonde verlost te worden !

En als dit alles nu waar is, gevoelen we dan niet iets van <* die laatste dagen» waarin we zijn, en van " de zware tijden » die daaruit moeten voortkomen ?

N. d. J.