is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige antwoorden en onopgesmukte waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bedienen. En aan zoodanige behulpselen is, naar onzê bescheiden meening, in het zevenmaal zevenvoud van ons zevental schreiende nood.

* *

*

In die bescheiden hoedanigheid van „behulpselen" begeeren wij, in onze geringe mate, mede te werken aan de uitvoering van den last onzes Heeren aan zijne discipelen: „Predikt het Evangelie aan alle schepselen."

Onze prediking is het woord des geloofs.

Want wij prediken Jezus Christus en dien gekruist. Voor velen een aanstoot, voor anderen eene dwaasheid, maar de kracht Gods en de wijsheid Gods voor een iegelijk, die gelooft.

Met deze prediking gaan wij tot niet-geloovigen en ongeloovigen.

Tot niet-geloovigen, die den ganschen Bijbel voor waar houden en die er toch voor terugdeinzen, hoewel zij zichzelf zondaren en verlorenen erkennen, om de hand des geloofs te leggen, op het heil, in Christus, voor zondaren en verlorenen geopenbaard. En die daardoor gevaar loopen, om onder het oordeel te komen, dat over de vreesachtigen is uitgesproken.

Deze prediking richten wij tot de ongeloovigen; tot hen, die aan den Christus naar de Schriften denken ontwassen te zijn; van wie een vroeger geslacht meende, dat de mensch zijn eigen duivel is en wier thans levend kroost in den waan verkeert, dat de mensch zijn eigen Zaligmaker is.

Wij zien dezen onzen medemensch, voor wien „de vreeze Gods" niet veel anders dan een verouderde godsdienstige term is en die Jezus Christus in de verste verte niet het geloof kan ge • ven, dat Hij vraagt, wij zien dezen onzen medemensch, en kunnen niet anders, dan met ontferming bewogen worden, als wij bemerken, hoe duur hij zijne nieuwe godsdienstige verlichting moest betalen. Want wel scherp, maar toch naar waarheid is zijn beeld geteekend door den geleerden Bettex, als hij van hem zegt:

„Met de vrees voor bacillenbesmetting of bloedvergiftiging kunt gij hem onder een hoedje vangen. Want hij vreest God wel niet, maar overigens alles! En in strijd met de vermaning des Heilands: ,,Zijt niet bezorgd voor uw leven 1" verkondigt hij in zijne wijsheid, dat de mensch verplicht is, het leven in angst en zorgen over zijn bestaan en dat der