is toegevoegd aan uw favorieten.

Een wekstem tot het bijwonen der bidstonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen tijd hebben, 't Is waar, er zijn onder zulke menschen wel niet velen die naar den bidstond gaan ; zij eten zoo laat, ontvangen zooveel bezoek, en houden meer van een partijtje dan van het huis des gebeds. Maar ik hoop dat ik wel een uitzondering 0|> den regel zou zijn.

Lezer, zouden uw uitvluchten wegens het verzuimen van den bidstond niet nagenoeg aldus luiden, indien ze in ronde woorden werden nedergesteld ? Maar durft gij ze ook in ronde woorden noemen en dan op uw knieën vallen, en ze God voorhouden? Zoo niet, zult ge dan u zeiven blijven kwaad doen, en anderen een hinderpaal zijn ?

Ik voeg aan het gezegde niets meer bij; uw eigen geweten spreke.

(Uit « De vroege en spade Regen » van James Smith*.

Is t waar, dat Gij op één gebed Van één van uw disciplen let,

V\ at zou het zijn, zoo z'allen samen,

Geloovig biddend tot U kwamen'

Hoe heerlijk, naar uw eigen woord,

Wierd zulk een bidden niet verhoord!

Prijs per 100 Ex. gl. 0.75.

Evangelisatie-Drukkerij te Brussel.