is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mozes zonder Christus is het beeld waarvan het hoofd niet is afgewerkt; en Christus zonder Mozes is het beeld zonder romp en beenen.

Wilt gij een andere vergelijking? Mozes zonder Christus is de plant, die nog niet heeft gebloeid, en Christus zonder Mozes de bloem zonder de plant.

Mozes is beteekenloos zonder Christus, en Christus is onverklaarbaar zonder Mozes.

Omdat zij te zamen één levend geheel uitmaken, rekent Christus de onvergankelijkheid Zijner eigene woorden toe aan elk tittel en jota van de wet van Mozes. Als hemel en aarde vergaan, dan is het onvergankelijke rijk van God de eeuwige vervulling zoowel van de wet van Mozes als van Zijne eigene woorden (Matth. 5 :18; 24: 35).

Mozes en Christus staan tegenover elkander niet als het kwade en het goede: maar als het mindere en het meerdere ; het nog opgroeiende en 't reeds volwassene. De waarheid in Christus sluit de waarheid in, die er was in Mozes: gelijk het meerdere het mindere en het volkomene het nog onvolkomene insluit.

Op deze en geene andere wijze moet Mozes wijken voor Christus.

Het kwaad dat Christus in den wortel aantast was door Mozes reeds beperkt en alzoo veroordeeld. Mozes zette perk en paal aan de werkingen van den toorn, het overspel, het lichtvaardig eedzweeren, de lichtvaardige echtscheiding, de wraakzucht.

De heilige liefde door Christus in haren vollen bloei getoond, werd reeds als teedere kiem door Mozes aangekweekt in de vele geboden, die barmhartigheid ademen jegens de vreemden, de zwakken, de slaven en zelfs de dieren.

Het middelaarskarakter in zijn volkomenheid in Jezus Christus geopenbaard, is voorgeteekend door de offerwetten van Mozes, terwijl Mozes zelf als de middelaar tusschen