is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevertrouwen. Hij is u in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Bij eigen ervaring heeft Hij uwe behoefte en dorst naar waarheid gekend. Ook is Hij, terwijl Hij toenam in waarheidkennis, verzocht geweest als gij, doch zonder zonde. Hij werd zich door de verzoekingen waaraan Hij bloot stond bewust, dat Hij in de waarheid was en zij in Hem; totdat Hij ook den grond hiervan zich bewust werd, namelijk, dat God in Hem als Zijn Zoon en Hij in God als Zijn Vader leefde, dat Hij en de Vader één zijn.

En wat Hij bezit wil Hij den zoekende mededeelen. Hij wil u uit Zijne volheid genade op genade schenken, totdat ook gij niets dan licht en leven en heerlijkheid in u hebt. Dan zijn wet en profetie ook in u volkomen vervuld door Jezus Christus.

XI.

DE GERECHTIGHEID DER FARIZEËN EN SCHRIFTGELEERDEN.

Matth. 5 : 20. Ik zeg u, tenzij uwe gerechtigheid overvloediger zij dan die der farizeën en schriftgeleerden, dat gij in het koningrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

Wat was er te prijzen in de Farizeën en Schriftgeleerden ? Was er niets in hen te prijzen, dan zou de Heere Jezus dit woord niet hebben gesproken. Hunne gerechtigheid was het gehalte van hun godsdienstig en zedelijk leven, hun deugd, hun godzaligheid. Waren zij ten eenenmale zonder deugd en godsvrucht, was hun richting, uit haar aard, door haar ontstaan, goddeloos en ongodsdienstig; was

6