is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tingen en leeringen van Mozes en de profeten ongeschonden te bewaren en aan 't nageslacht over te leveren.

Hunne richting was ontstaan als protest tegen een allergevaarlijksten en allerverderfelijksten geest — den geest des heidendoms en der heidensche beschaving, die er op uit was om de inzettingen en leeringen van Mozes en de profeten in minachting te brengen, en 'tvolk er van los te maken.

De kracht hunner richting had zich hierin geopenbaard, dat de heidensch-gezinde Sadduceën een kleine partij onder het volk was gebleven. Zij werden door 't volk in zijn geheel, als de bewaarders van den beteren, den echt-Israëlitischen geest in Israël zeer hoog geëerd.

En niemand kan berekenen wat Israël aan hen te danken had en nog te danken heeft. Denk u de schriftgeleerden en farizeën weg, veronderstel dat het aan de Sadduceërs was gelukt hunnen geest het volk te doen doordringen; dan was het volk er toe gekomen om met hen de profeten te verwerpen; en, niet teruggehouden in hunne vaart dooide schriftgeleerden en farizeën, zouden zij ook Mozes hebben verworpen. Dan was Jezus verschenen onder een volk dat zijne hoop op den Messias had laten varen, en geen vatbaarheid meer had om Zijn onderwijs te waardeeren.

En aan wie is het te danken dat Israël, voor 'tgrooter deel, nog heden ten dage aan Mozes en de profeten vasthoudt, en in hun godsdienst den band vindt, die hen onderling vereenigt? Aan de schriftgeleerden en farizeën!

En toch waren de schriftgeleerden en farizeën niet de leidslieden, die het volk konden invoeren in 't koningrijk der hemelen, met andere woorden, tot de bestemming brengen die Mozes en de profeten hun hebben voorgeteekend.

De blik voor die bestemming ontbrak hun. Hadden zij dien, ze zouden terstond in Jezus Christus den Man der Toekomst, den van God beschikten Leidsman des volks