is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg tot heiligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hoovaardige, maar den nederige geeft Hij genade." (Jak. 4 : 6,)

„Wenscht gij groot te zijn?" vraagt Augustinus, „begin dan met klein te wezen."

„Zoo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken," zeide Jezus, „die is (niet zal zijn, maar die IS) de meeste ia het Koninkrijk der hemelen."

Hier volgen enkele kenmerken van een waarlijk nederig persoon:

1. Een waarlijk nederige ziel wordt niet licht beleedigd,. maar is „zuiver, vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van. barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordeelende en ongeveinsd." (Jak. 3 : 17.)

2. Hij is niet trotsch op zijn positie of waardigheid of lichtgeraakt in iets in verband daarmede. Vóór de discipelen geheiligd waren, vonden zij een man, die in den naam van Jezus duivelen uitwierp en zij ergerden zich, omdat hij hen niet volgde en verboden het hem. Het eigen-ik is erg gevoelig. „Maar Jezus zeide: Verbiedt het hem niet." (Mark. 9: 39.)

Op zekeren dag rustte de Geest des Heeren op twee mannen in het kamp van Israël in de woestijn en zij profeteerden: „Toen liep een jongen heen en boodschapte het Mozes .... En Jozua . ... de dienaar van Mozes, zeide : Mijnheer Mozes! verbied hun. Doch Mozes (de zachtmoedigste aller menschen) zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende ? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heer Zijn Geest over hen gave." (Num. 11 : 27—29.)

3. Een werkelijk nederig persoon zoekt geen groote dingen voor zichzelf en geeft Salomo gelijk waar hij zegt: „Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te deelen met de hoovaardigen." (Spr. 16: 19.) Hij verheugt zich in nederigen dienst en verlangt meer trouw aan plicht en beginsel te zijn, dan om beroemd te worden onder de menschen.

De discipelen hadden dikwijls woorden over wie hunner de meeste zou zijn, doch om een voorbeeld te geven, waschte Jezus hun voeten en beval hun elkanders dienaren te zijn, zoo zij groot wilden worden.

4. Nederige menschen zijn eenvoudig gekleed. Zij denken meer aan het „versiersel van een nederigen en stillen geest", dan aan de kleeren, die zij dragen. Steeds zullen zij trachten, rein en netjes te zijn, maar nooit weelderig en opzichtig.