is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg tot heiligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Zij zijn open en eenvoudig in hun spreken. Zij brengen de waarheid duidelijk en juist en in de kracht des Heiligen Geestes, maar nimmer met „groote, gezwollen woorden" en bombast of gemaakte tranen en pathos om alzoo bewondering te zoeken voor zichzelf. Zij trachten nooit te pronken. Het doet hun pijnlijk aan als de menschen zeggen: „Gij zijt knap," „ge hebt mooi gesproken." Maar zij zijn vervuld met een nederige, dankbare vreugde, als zij hooren dat door hun woorden een zondige ziel gered, een dwalende teruggekeerd of een aangevochtene bevrijd is. Niet om de menschen, om hun hemelschen Meester te behagen, spreken zij; niet om bewierookt te worden, maar om hongerigen te voeden, niet om door de menschen bewonderd, maar om door God geëerd te worden.

En bovendien bewaart hun nederigheid hen er voor, dat zij anderen, die deze kenmerken van nederigheid niet bezitten, zouden be- en veroordeelen. Zij bidden voor dezulken en laten het oordeel aan God over, Die op Zijn tijd ieders werk door vuur zal beproeven. (1 Kor. 3 ; 13.)

„Weest met ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hoovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade." (1 Petr. 5 : 5.)

Neem drift en luiheid, toorn en trots,

O, Heer, uit mijn gemoed.

Geef mij den vollen vrede Gods,

Door mijns Verlossers Bloed.