is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg tot heiligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hij is er zeker van, dat waar hij vertrouwt en gehoorzaamt, menschen noch duivelen hem eenig kwaad berokkenen kunnen, noch Gods doel met hem verhinderen.

Deze zekerheid van Goddelijke hulp, van Gods tegenwoordigheid in tijden van moeite, van engelen, die zich legeren rondom degenen die Hem vreezen, is het geheim van een leven van volmaakten vrede, waar angstige zorg geen plaats meer vindt, maar waar men zich voortdurend en blijmoedig werpt op den Heer, Die voor ons zorgt en Die ons Zelf uitnoodigt al onze zorg op Hem te werpen. Zijt gij arm en wordt gij verzocht om u te bekommeren over uw dagelijksch brood? God zond de raven om Elia te voeden en maakte hem later afhankelijk van een arme weduwe, die maar juist genoeg meel en olie had, om voor zichzelf en haar kind nog een maaltijd te bereiden. Maar gedurende de lange maanden van hongersnood verminderde het meel niet en kwam er geen olie te kort. De God van Elia is de God van hen, die Hem altijd vertrouwen. Let wel op dat zulk een vertrouwen niet is een toestand van luie onverschilligheid, maar de hoogste werkzaamheid van hart en wil; zoowel een voorrecht als een plicht. Natuurlijk kan alleen zulk een volkomen vertrouwen voor alle onnoodige ongerustheid vrijwaren, doch het is een zekere vrucht van de inwoning des Heiligen Geestes in een rein hart. En we kunnen dit vertrouwen alleen bewaren door den Heiligen Geest altijd te gehoorzamen, strikt onzen dagelijkschen plicht te volbrengen, te waken tegen de verzoeking en aan te houden met gelooven, volharden en bidden.

Heeft iemand verkeerd of onvriendelijk over u gesproken? Maak er u niet kwaad over, maar bid en heb lief en doe uw plicht en God zal vroeger of later „uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag. (Ps. 37 : 6.)

Zijt gij ziek? Murmureer niet, maar bid. De Heer kan u oprichten (Jak. 5 : 15) of de ziekte u ten goede doen werken (Rom. 8 : 28), zooals Hij dat deed voor een zuster in Chicago die ik ken en die vijf jaar lang hevig aan rheumatiek leed, maar in dien tijd werden vijf groote zoons van haar bekeerd en ze was zoo gelukkig, dat zij zeide, dat zij die vijf jaren niet gaarne op een andere wijze had doorgebracht.

Hebben uw eigen zonden u in moeite gebracht? Murmureer niet, maar heb berouw in 't diepst uwer ziel, vertrouw Jezus,