is toegevoegd aan uw favorieten.

Na-klanken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek werd ingewilligd en de Heer gebood Zijn zegen ook rijkelijk over dezen arbeid.

Den 24sten Augustus 1913 mocht br. van Heest onder veel belangstelling zijn 1272 jarig jubileum als voorganger der Dordtsche gemeente vieren. Het was voor de gemeente een dag van groote blijdschap in God en van dankbare erkenning van 't geen de Heer haar in hem had geschonken.

Intusschen had de gezondheidstoestand van br. van Heest al geruimen tijd veel te wenschen overgelaten. Uit gevonden aanteekemngen is gebleken, dat er de laatste tien, twaalf jaren steeds iets was, dat stoorde. Herhaald verblijf in het buitenland gedurende de zomervacanties mocht niet baten. Ja, zelfs openbaarde zich dan, als het lichaam tot rust kwam, de ziekte in veel heviger mate, en de huisgenooten plachten, vooral in de laatste jaren, wanneer de vacantie naderde, te zeggen : „Vader zal wel weer niet veel aan zijn rusttijd hebben. Vadet neemt vacantie, om- • • • ziek te worden !

Einde 1913 herhaalde zich zijn lichaamslijden, waardoor hij gedurende verscheiden weken aan zijn werkkring werd onttrokken. Hoewel nog niet geheel hersteld, ving hij den arbeid in de gemeente op Oudejaarsavond weder aan en bleef na geleidelijke genezing onafgebroken doorwerken tot Pinksteren 1914, op welken feestdag een vijfentwintigtal nieuwe leden, waaronder zijn jongste dochter, tot de gemeente werd toegedaan.

Na dezen tijd van inspanning ging br. van Heest, reeds lijdende, met vacantie naar Hilversum, waar, zooals